Συμβουλευτική ανάπτυξης και διαχείρισης έργων

Επιπλέον, η ομάδα μας παρέχει όλες τις υπηρεσίες από την ιδέα έως την υλοποίηση ενός έργου. Αυτό περιλαμβάνει έρευνα αγοράς, χρηματοδότηση επενδύσεων, στρατηγική πωλήσεων, μάρκετινγκ και προώθηση σε τουριστικές αγορές, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρηματικό σχεδιασμό, ξενοδοχειακή οργάνωση και λειτουργικές διαδικασίες, βελτιστοποίηση κόστους, υπηρεσίες αναδιάρθρωσης και αποτίμησης και μελέτες σκοπιμότητας.

Η εις βάθος κατανόησή μας για τον ξενοδοχειακό τομέα σας εξασφαλίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου προσφέρουμε υπηρεσίες βελτιστοποίησης απόδοσης τόσο από πλευράς εσόδων όσο και από πλευράς κόστους.

Το ιστορικό μας στην επανατοποθέτηση και επωνυμία υφιστάμενων ή νέων ξενοδοχείων είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο σε αυτή την κατηγορία υπηρεσιών. Δημιουργούμε σχέδια μάρκετινγκ και προϋπολογισμού, εκστρατείες προώθησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αύξηση πωλήσεων μέσω του δικτύου των ταξιδιωτικών πρακτορείων και του διαδικτύου, καθώς και παρουσία σε όλες τις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Με ισχυρή δέσμευση για αποτελέσματα, ποιότητα και επιχειρηματική ηθική, εξυπηρετούμε τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και τους επενδυτές, ενισχύοντας την αξία κάθε συναλλαγής πώλησης. Περιηγηθούμε στους πελάτες μας με τη δέουσα επιμέλεια και τη διαδικασία κλεισίματος με το ακίνητο προς πώληση και την ίδια τη διαδικασία πωλήσεων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Σε αυτό το όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ανάγκη βελτιστοποίησης της απόδοσης του ξενοδοχείου δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Οι υπηρεσίες μας είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη και περιλαμβάνουν:

  • Στρατηγική πωλήσεων, μάρκετινγκ και προώθηση στις τουριστικές αγορές: Σχέδιο μάρκετινγκ, μελέτη και έρευνα αγοράς, επιλογή στόχων-αγορών, σχεδιασμός προγραμμάτων και δράσεων προώθησης (π.χ. παρουσία σε εκθέσεις, διαφήμιση) και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών δραστηριοτήτων και επωνυμία / υποστήριξη στο συνεργασία με διεθνείς εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων με σύστημα κρατήσεων
  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: Ανάπτυξη συστημάτων καθορισμού στόχων και αξιολόγησης: Ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων για την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων, επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης ανά επίπεδο υπαλλήλου, εκπαίδευση διευθυντών και αναζήτηση και επιλογή στελεχών: Αξιολόγηση και επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για τη μέση και ανώτερες διοικητικές θέσεις
  • Επιχειρηματικός σχεδιασμός: Μελέτη αγοράς (στρατηγική ανάλυση αγοράς) και έρευνα, ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος SWOT (Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές), ανάλυση, ορισμός στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων, ανάπτυξη δράσης και χρονοδιάγραμμα και προετοιμασία χρηματοοικονομικών προβολές (κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμός, κατάσταση ταμειακών ροών), ανάπτυξη σεναρίων και ανάλυση ευαισθησίας
  • Διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας ξενοδοχείων: Κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που έχουν καθοριστεί για όλες τις λειτουργικές λειτουργίες (π.χ. διαχείριση συνεργασιών με ταξιδιωτικούς πράκτορες), εσωτερικοί έλεγχοι σχετικά με τις λειτουργίες της εταιρείας και αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης με τις διαδικασίες της εταιρείας, λεπτομερή επισκόπηση και ανάλυση του ξενοδοχείου λειτουργικές διαδικασίες και υποστήριξη κατά την προετοιμασία και εφαρμογή του Εγχειριδίου Λειτουργίας του ξενοδοχείου
  • Βελτιστοποίηση κόστους: Προσδιορισμός, ανάλυση και αξιολόγηση της σημασίας των κύριων κατηγοριών κόστους και οδηγών κόστους, συγκριτική αξιολόγηση με προηγούμενες περιόδους, συμπεράσματα υψηλού επιπέδου για πιθανές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των δαπανών ανά περιοχή κόστους, προετοιμασία προτάσεων για μείωση των δαπανών ανά περιοχή και αξιολόγηση και επανασχεδιασμός του προϋπολογισμού
  • Υπηρεσίες αναδιάρθρωσης και αποτίμησης: Εκτίμηση ακινήτου: Εκτιμώμενη αγοραία αξία, εύλογη αξία αγοράς, μελλοντική αξία, ασφαλιστική αξία, ενσώματη αξία, επενδυτική αξία, αξία ενοικίασης, ανάλυση υψηλότερης και βέλτιστης χρήσης και αποτίμηση μετοχικού κεφαλαίου: Επιχειρηματική αποτίμηση της εταιρείας που κατέχει το ξενοδοχείο μονάδα βασισμένη σε διεθνώς αποδεκτές μεθόδους
  • Διοίκηση και στρατηγικός σχεδιασμός, προϋπολογισμός καθώς και επιχειρησιακές κριτικές μεμονωμένων ξενοδοχείων.
  • Μελέτες σκοπιμότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Οι ειδικοί του ξενοδοχείου και των ακινήτων μας υποστηρίζουν το ξενοδοχείο ιδιοκτήτες στην άντληση και διαχείριση χρηματοδότησης έργων και στη διαπραγμάτευση και εκτέλεση αναχρηματοδότησης ή ανακεφαλαιοποίησης. Βοηθάμε στις δομές πωλήσεων και επαναμίσθωσης και στην αναδιάρθρωση δανείων. Οι εκτεταμένες σχέσεις μας με τους παρόχους μετοχών και τους δανειστές και η ικανότητά μας να τα συνδυάζουμε με χειριστές και ιδιοκτήτες είναι άψογη.

Back To Top